Kalender

September
MTOTFLS
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

Aktiviteter

11.10.2021
Turnskole høstferien

08:30 - 15:30

SVGS (Hovedinngangen - "gamle" idrettsbygget)

Meny

Meny

Sandefjord Turn & Idrettsforening


 LOVER OG STATUTTER

Godkjent av Vestfold Idrettskrets 04.02.2016

Generelt om lovnorm for idrettslag.

Ufravikelig lovnorm

Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov. NIFs lov og lovnorm for idrettslag skal legges til grunn i alt lovarbeid i idrettslaget.

Innmelding i NIF.

Ved innmelding i NIF må laget bruke lovnormen som sin lov. Først etter at laget er tatt opp i NIF, kan laget gjøre endringer i loven.

Lovendringer.

Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saklisten og krever 23 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene må sendes til idrettskretsen for godkjenning. Lovendringer i idrettslagets lov som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av idrettslaget selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Ved endring av loven kan idrettslaget legge til det idrettslaget selv anser som nødvendig å ha regulert i egen lov. Intern organisering av idrettslaget skal reguleres gjennom idrettslagets organisasjonsplan.

Motstrid mellom idrettslagets lov og NIFs regelverklovnorm.

Tilleggenelendringene i idrettslagets lov kan ikke være i strid med NIFs regelverk (NIFs lov, bestemmelser og forskrifter) eller mot denne lovnorm. Ved eventuell motstrid mellom en bestemmelse i idrettslagets lov og NIFs regelverklovnorm, vil bestemmelsen i idrettslagets lov være tilsvarende ugyldig.

NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrettsforbundet.no

LOVNORM FOR IDRETTSLAG

(Vedtatt av Idrettsstyret 22.10.2015)

Lov for Sandefjord Turn- & Idrettsforening, stiftet 30.11.1900 med senere endringer, senest av 22.06.2020.

 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1 Formål

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

 

§ 2 Organisasjon

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

(2) Idrettslaget er medlem av de særforbund som lagets idretter er tilsluttet.

(3) Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Vestfold og Telemark idrettskrets og er tilsluttet Sandefjord idrettsråd.

(4) Idrettslaget skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.

 

§ 3 Medlemmer

(1) For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:

        a) Akseptere og overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

        b) Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF.

(2) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informeres om klageadgang.  Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.

(3) Medlemskap i idrettslaget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

(4) Medlemmet plikter å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

(5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

(6) Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste. 

(7)

a)Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for em periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken, og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.

b)Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være tilstede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen en måned. 

c)Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagen er avgjort.

(8) Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

 

II. TILLITSVALGTE 

§ 4 Kjønnsfordeling

(1) Idrettslaget skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning av styrer, komitéer mv. og ved representasjon til årsmøte/ting. Ved valg/oppnevning av styre, råd utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregning av kjønnsfordelingen.

(2) Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komitéeen mv. blir sittenden til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

(3) Idrettsstyret kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning.

(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Dispensasjonen kan kun gis for et valgp/oppnevning.

 

§ 5 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

(1) For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organ og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst en måned, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.

(2) Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: medlem av styre, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner.

(3) Et medlem kan ikke ha styreverv i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. Tilsvarende gjelder andre tillitsverv som gir påvirkningsmulighet over den aktuelle konkurranseaktiviteten, eller tilgang på informasjon som kan benyttes til ett av idrettslagenes fordel.

(4) Forslagsrett:                                                                                                                                                                                                 a) Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget. 

      b) Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.

      c) Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde, og dets representant(er)har     forslagsrett på årsmøtet innenfor komitéens/utvalgets arbeidsområde.

 (5) Møte- og talerett:5

       a) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i idrettslaget.

       b)Revisor har møte- og talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

 

§ 6 Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker.

(1) Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:

      a) Utfører lønnet arbeid for idrettslaget tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20% eller

      b) mottar mer enn 1G i lønn/andre ytelser fra idrettslaget i løpet av et kalenderår.

(2)En arbeidstaker i idrettslaget har ikke stemmrett på idrettslaget årsmøte, og er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsforholdet er opphørt.

(3) En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer. 

(4) Bestemmelsen er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre.

(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller oppnevnt.

(6) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et valg/oppnevning.

 

§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget

(1) Et medlem  som har økonomisk særinteresse i driften av idrettslaget som overstiger 1G i løpet av kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som har slik økonomisk særinteresse som nevnt i første setning.  Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får slik økonomisk særinteresse, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.

(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det kan bare gis dispensasjon for et valg/oppnevning.

 

§ 8 Inhabilitet

(1)En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

a) når vedkommende selv er part i saken,

b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,

c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,

d)når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.

(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i idrettslaget.

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

(6) I styrer, komitéer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse.

(8) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.

 

§ 9 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

(1) Styrer, komitéer og utvalg i idrettslaget er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte  dersom et flertall av medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre.

(3) Det skal føres protokoll fra styremøter.Protokollene skal være tilgjengelige for idrettslagets medlemmer, medmindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak.

 

§ 10 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse

(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i utførelsen av vervet.

(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

(3) Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart framgå av vedtatt budsjett og regnskap.

 

III. ØKONOMI

§ 11 Regnskaps- og revisjonsplikt mv.

(1) Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som vedtas av årsmøtet. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom idrettslaget har daglig leder, skal daglig leder også undertegne.

(2) Idrettslaget skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder. Idrettslag med en årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer, skal engasjere revisor og følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om det ikke er forpliktet til dette etter alminnelig lovgivning. For idrettslag som ikke har regnskapsplikt etter alminnelig lovgivning gjelder allikevel følgende:

a) Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret og skal omfatte hele idrettslagets aktivitet. Dersom idrettslaget er inndelt i flere grupper/avdelinger, skal de enkelte grupper/avdelingers aktivteter også vises i regnskapet.

b) Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse.

c) Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og idrettslagets art og omfang tilsier.

d) Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal oppbevares på trygg måte i miminum 5 år etter regnskapsårets slutt.

e) Bankkonti skal være knyttet til idrettslag, og skal disponeres av minimum to personer i fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i fellesskap.

3) Idrettslaget skal ha underslagsforsikring.

 

§12 Budsjett

(1) På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres særskilt.

(2)Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

 

§13 Utlån og garanti

Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.

 

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG. MV.

§ 14 Årsmøtet

(1) Årsmøtet er idrettslagets øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned.

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det framgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

(4) Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre personer og eller media kan være tilstede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for medlemmer og andre med møterett.

(5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på mytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

 

§ 15 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører  behøver å være medlem.  

 

§ 16 Årsmøtets oppgaver

(1) Årsmøtet skal:

1.  Godkjenne de stemmeberettigede.

2.  Velge dirigent(er).

3.  Velge protokollfører(e).

4.  Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.  Godkjenne innkallingen.

6.  Godkjenne saklisten.

7.  Godkjenne forretningsorden.

8.  Behandle idrettslagets årsberetning.

9.  Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.

10. Behandle forslag og saker.

11.  Fastsette medlemskontingent på minst Kr. 50, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.

12. Vedta idrettslagets budsjett.

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

14. Foreta følgende valg.

a) Styre med leder og nestleder, styremedlemmer(leder for hver gruppe), et varamedlem.

b) Kontrollutvalg med to medlemmer og et varamedlem.

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

d) Valgkomité med leder og to medlemmer og ett varamedlem.

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

           Leder og nestleder velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det                 velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv. Leder av gruppestyrer velges for 2 år.                       Øvrige faste plasser i gruppestyrene (nestleder/kasserer og sportslig leder) sitter for 2 år, med valgi partallsår for sportslig                   leder og oddetallsår for nestleder/kasserer. Gjennomføres fra valget i 2021. Overgangsordning: Leder for volleyball,                           basketball og turn velges for 1 år (i 2021) og øvrige for 2 år.

(15.  Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap).                        

 

§ 17 Stemmegivning på årsmøtet

(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme,m og ingen kan avgi stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 

(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder flere kandidater enn det antall som skal velges teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. 

(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

§ 18 Ekstraordinært årsmøte

(1) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 2 ukers frist etter:

a) Vedtak av idrettslagets styre eller årsmøte.

b) vedtak av styret eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, eller

c) skriftlig krav fra 1/4 eller 50 av idrettslagets stemmeberettigete medlemmer.

(2) Sakslisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller vært gjort tilgjengelig på forsvarlig måte, og dette skal fremgå av innkallingen. 

(3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret ihht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet. 

 (5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av sakslisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

§19 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang.

Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kankun vedtas av årsmøtet. 

§ 20 Idrettslagets styre

(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som representerer idrettslaget utad. Styret er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. 

(2) Styret skal blant annet:

a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnede organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.

c) Oppnevne komiteer/utvalg og utarbeide mandat/instruks for disse.

d) Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten.

e) Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom årsmøtet ikke har valgt representanter.

f) Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av idrettsstyret.

(3) Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlanger det.

 

 § 21 Kontrollutvalg


(1) Kontrollutvalget har følgende oppgaver:

a) Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet organissjonsledds regelverk og vedtak.

b) Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.

c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

d) Føre protokoll over sine møter, avgi en bereting til åsmøtet, og foreta regnskapsrevisjon med mindre idrettslaget har engasjert revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig.

e) (Utføre de oppgaver som framgår av vedtatt innstruks).

(2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.

 

§22 Valgkomité

Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styet, og skal legge fram innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter tre ut av valgkomitéen, med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomitéen og forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet.

 

§23 Grupper

(1) Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette eller nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.  Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jf. §16 pkt. 13.

(2) Dersom idrettslagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer gjelder følgende: 

     a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til            gruppestyret til valgkomitéen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen. 

     b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist. Det årlige møtet skal behandle gruppens regnskap, og fremme innspill til hovedstyret om blant annet idrettslagets regnskap, årsberetning, treningsavgift, budsjett og årsplan.

     c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.

     d) Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt av årsmøtet.

(3)Gruppestyret eller representant for grupper kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten fullmakt fra hovedstyret.

 

V. ØVRIGE BESTEMMELSER 

§ 24 Lovendring

(1)Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIF's lov/lovnorm, og gjøre endringene kjent for idrettslagets medlemmer så snart de er vedtatt av styret.

(2) Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringene trer i kraft straks med mindre årsmøtet vedtar noe annet. Dersom årsmøtet vedtar lovendringer, sendes protokollen til idrettskretsen. Ved eventuell motstrid mellom idrettslagets regelverk og NIF's regelverk, går NIF's regelverk foran. Idrettskretes kan, som overordnet organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIF's regelverk.

(3) Endringer i §§ 24 og 25 kan ikke vedtas av idrettslaget selv medmindre endringene følger av NIF's regelverk eller lovnorm.

 

§ 25 Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør

(1) Forslag om oppløsning må vedtas med minst 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter der det etterfølgende årsmøte må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere. Dersom idrettslagets årsmøte vedtar oppløsning ved enstemmighet, er idrettslaget oppløst uten påfølgende årsmøte. Idrettslaget skal skriftlig varsle idrettskrets og særforbund senest 14 dager før idrettslagets årsmøte behandler forslag om oppløsning.

(2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av idrettslaget. Vedtak om sammenslutning eller utmelding fra særforbund og/eller NIF treffes i samsvar med §24.

(3) Ved utmelding tilfaller idrettslagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller idrettslagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte til behandling av saken.

---

STIFS EGNE REGLER: 

§ 26 Farger og merke

a) Foreningens farger er rødt, grått og sort. Hovedfargen er rødt. Dersom grupper eller enkeltutøvere ønsker å delta med andre draktfarger, må eventuell godkjennelse innhentes fra styret og den aktuelle særkrets/særforbund.

b) Foreningens merke er av emalje i mørkeblått og består av 4 F'er i korsform, hvis midte er anbrakt i et sirkelformet skjold hvori bokstavene STIF står.

c) Berettiget til å bære merket er medlemmer og andre som av styret har fått tildelt merket.

 

Statutter for utmerkelser m.m.

Utmerkelser

STIFs utmerkelser er:

  • STIFs gylte merke
  • STIFs merke i sølv
  • STIFs merke i gull
  • STIFs æresmedlemsmerke

STIFs utmerkelser kan tildeles medlemmer som har gjort seg fortjent til dette.

 

Statutter

1. STIF's gylte merke kan utdeles etter forslag fra den enkelte gruppe etter vedtak i hovedstyret.

2. STIF's sølv – og gullmerke og æresmedlemskap kan tildeles av hederskomiteen til medlemmer som særlig har utmerket seg, sportslig eller administrativt. For å få sølvmerke må gylt merke være tildelt tidligere. For å få gullmerke må sølvmerke være gitt tidligere. For å bli æresmedlem må gullmerke være gitt tidligere.

3. Hovedforeningens styre skal innen 20. februar ha skriftlig innstilling fra gruppestyrene. Hovedforeningens styre skal, innen 10. mars, behandle innkomne forslag og gi sin skriftelige begrunnet innstilling til hederskomitéen.

4. STIFs hederskomité består av foreningens æresmedlemmer. Den enkelte utmerkelse forutsetter alminnelig flertall i hederskomiteen.

 

Statutter for "Slitern"

1. "Slitern" er en påskjønnelse av iherdige hjelpere innen Sandefjord Turn & Idrettsforening.

2. "Slitern" består av en pokal eller tilsvarende som erkjentlighetsbevis.

3. Til dekning av utgiftene ved tildeling av "Sliter'n" er det opprettet et fond. Fondet er opprettet ved en anonym gave på opprinnelig kr. 10.000,- fra et tidligere STIFmedlem.

4. Fondets midler skal plasseres på betryggende måte i bank eller rentebærende verdipapirer og hvert år skal halvparten av avkastningen tillegges kapitalen og den andre halvparten skal anvendes til påskjønnelse av en trofast hjelper innen foreningen, fortrinnsvis utenfor de konkurranseaktives rekker. Under ellers like forhold, har hjelpere innenfor friidrettsgruppen fortrinnsrett.

5. Fondet bestyres av STIFs hovedstyre som forestår forvaltning av fondets midler og utdeling av påskjønnelsen.

6. Skulle utviklingen føre til at fondets verdi og/eller avkastning ikke lenger strekker til for oppfyllelse av formålet, kan fondets midler etter generalforsamlingens beslutning, overføres og anvendes til beslektede formål innen foreningen. I tilefelle at STIF oppløses forholdes fondets i overensstemmelse med STIF's lover.

7. Tildeling av "Sliter'n" foretas av hovedstyret etter forslag fra gruppene eller enkeltmedlemmer.

 

Premier for idrettslig og administrativ innsats

1. Hvert år skal det deles ut vandrepremier for beste idrettslige og beste administrative innsats. I tillegg tildeles vinnerne en pokal eller lignende til odel og eie.

2. Tildelingen foretas av hovedstyret etter forslag fra gruppestyrer, hovedstyret eller enkeltmedlemmer.

3. Alle utmerkelser overrekkes på STIFs generalforsamling

 

Hederskomitéen

1. Hederskomitéen består av klubbens æresmedlemmer.

2. Hederskomitéen oppnevner selv sin leder og andre nødvendige tillitsverv.

3. Hederskomitéen foretar utdeling av klubbens utmerkelser i henhold til egne statutter.

 

STIFs råd.

1. Rådet består av foreningens æresmedlemmer samt en person utpekt av styret. I tillegg kan, når det er behov for det utpekes en representant fra den gruppen som måtte ha behov for det, i angjeldende sak.

2. Rådet velger selv sin leder og sekretær som fungerer i ett år. Rådet konstitueres i forbindelse med STIFs årsmøte.

3. Rådets mandat er uttale seg i spørsmål og saker som krever klubbhistorisk innsikt etter anmodning fra hovedstyret, representantskapet eller gruppestyrene. Rådet fungerer som klubbens Hederskomite.

4. Alle saker skal gå via hovedstyret/representantskapet som også har ansvar for arkivering.