Kalender

Juli
MTOTFLS
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket

Meny

Meny

Sandefjord Turn & Idrettsforening


 LOVER OG STATUTTER

Godkjent av Vestfold Idrettskrets 04.02.2016

Generelt om lovnorm for idrettslag.

Ufravikelig lovnorm

Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov. NIFs lov og lovnorm for idrettslag skal legges til grunn i alt lovarbeid i idrettslaget.

Innmelding i NIF

Ved innmelding i NIF må laget bruke lovnormen som sin lov. Først etter at laget er tatt opp i NIF, kan laget gjøre endringer i loven.

Lovendringer

Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saklisten og krever 23 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene må sendes til idrettskretsen for godkjenning. Lovendringer i idrettslagets lov som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av idrettslaget selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Ved endring av loven kan idrettslaget legge til det idrettslaget selv anser som nødvendig å ha regulert i egen lov. Intern organisering av idrettslaget skal reguleres gjennom idrettslagets organisasjonsplan.

Motstrid mellom idrettslagets lov og NIFs regelverklovnorm.

Tilleggenelendringene i idrettslagets lov kan ikke være i strid med NIFs regelverk (NIFs lov, bestemmelser og forskrifter) eller mot denne lovnorm. Ved eventuell motstrid mellom en bestemmelse i idrettslagets lov og NIFs regelverklovnorm, vil bestemmelsen i idrettslagets lov være tilsvarende ugyldig.

NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrettsforbundet.no

LOVNORM FOR IDRETTSLAG

(Vedtatt av Idrettsstyret 16.11.21)

Lov for Sandefjord Turn- & Idrettsforening, stiftet 30.11.1900 med senere endringer, senest av 16.11.21.

 

§ 1 Formål

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

 

§ 2 Organisasjon

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

(2) Idrettslaget er medlem av de særforbund som lagets idretter er tilsluttet. For regler om idrettslagets plikt til å være medlem av et særforbund, gjelder NIFs lov §10-7.

(3) Idrettslaget er medlem av NIF og dermed tilsluttet Vestfold og Telemark idrettskrets og Sandefjord idrettsråd.

(4) For regler om representasjonsrett, gjelder NIFs lov §10-3(1).

(5) For regler om idrettslagets plikt til å overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak, gjelder NIFs lov §§2-2 og 2-3.

 

§ 3 Medlemmer

(1) For regler om opptak av medlemmer, utmeldelse, fratakelse av medlemskap mv., gjelder NIFs lov §§10-4 og 10-6.

(2) For idrettslagets plikt til å registrere opplysninger i idrettens medlems- og organisasjonsregister, gjelder NIFs lov §10-5 og forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister med utfyllende regler.

 

§ 4 Kjønnsfordeling

For regler om kjønnsfordeling i styre, utvalg m.v. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, gjelder NIFs lov §2-4.

 

§ 5 Regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

For regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, gjelder NIFs lov §§2-5, 2-6 og 2-7.

 

§ 6 Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker

For regler om inhabilitet gjelder NIFs lov §2-8.

 

§ 7 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

For regler om vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll, gjelder NIFs lov §2-9.

 

§ 8 Refusjon av utgifter og godtgjørelse

For regler om refusjon av utgifter og godtgjørelse, gjelder NIFs lov §2-10

 

§ 9 Regnskap og revisjon mv.

For regler om regnskap og revisjon mv., gjelder NIFs lov §§1-7, 2-11, 2-13 og 2-14.

 

§ 10 Årsmøtet

(1) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, som avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

(2) Ordinært og ekstraordinært årsmøte gjennomføres i samsvar med denne lov og NIFs lov §§2-15,2-16,2-17,2-19 og 2-20.

(3) Årsmøtets oppgaver:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
 2. Velge dirigent(er)
 3. Velge protokollfører(e)
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne forretningsorden
 6. Godkjenne innkallingen
 7. Godkjenne sakslisten
 8. Behandle idrettslagets årsberetning
 9. Behandle                                                                                                                                                                            a)idrettslagets regnskap                                                                                                                                                              b)styrets økonomiske beretning                                                                                                                                                            c) kontrollutvalgets beretning                                                                                                                                                              d) eventuell beretning fra engasjert revisor
 10. Behandle saker som fremgår av godkjent saksliste
 11. Fastsette                                                                                                                                                              a)medlemskontingent på minst kr 50                                                                                                                                    b)eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter
 12. Vedta idrettslagets budsjett
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 14. Velge: a)Styre med leder, nestleder, styremedlemmer tilsvarende antall grener med eget styre, og et varamedlem                                     b)Kontrollutvalg med leder, minst et medlem og et varamedlem                                                                                                           c)Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å                    oppnevne representantene                                                                                                                                                                 d)Valgkomité med leder, og minst       medlemmer og et varamedlem                                                                                                 e)Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan 
 15. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem 2. varamedlem osv.   For regler om stemmegivning på årsmøtet, gjelder NIFs lov §2-21.                                    

(4)For regler om innkalling og gjennomføring av ekstraordinært årsmøte, gjelder NIFs lov §2-19.

 

§11 Idrettslagets styre

(1) Idrettslagets ledes og forpliktes av styret, som representerer idrettslaget utad.

(2) Styret er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene, men visse beslutninger kan kun vedtas av årsmøtet iht. §10(3) og.            NIFs lov §2-22.

(3) Forvaltningen av, og tilsynet med, alle deler av idrettslagets virksomhet hører under styret. Styret skal sørge for:

     - at idrettslagets formål ivaretas                                                                                                                                                                     - forsvarlig organisering av idrettslagets virksomhet og økonomistyring                                                                                                       - at beslutninger fattes i samsvar med overordnete organisasjonsledds regelverk og vedtak, idrettslagets lov og årsmøtets vedtak           - registrere opplysninger iht. §3(2)                                                                                                                                                                 - at det oppnevnes en ansvarlig for politiattestordningen, dersom idrettslaget organiserer idrett for mindreårige eller personer med           utviklingshemming                                                                                                                                                                                       - at det oppnevnes en ansvarlig for barneidrettenm dersom laget organiserer barneidrett

(4) Styret kan oppnevne komitéer/utvalg til ivaretakelse av løpende eller enkeltstående oppgaver, og utarbeide mandat/innstruks for.           disse.

(5) Styret skal oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom årsmøtet ikke har valgt.                            representanter.

(6) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst 2 av styrets medlemmer forlanger det.

 

§12 Kontrollutvalg og valgkomité

(1) For regler om kontrollutvalget gjelder NIFs lov §2-12.

(2) For regler om valgkomitéen gjelder NIFs lov §2-18.

 

§13 Grupper

(1) Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan jfr. §10(3)pkt.13. Innmelding og utmelding av særforbund krever lovendring, jfr. § 2(2).

(2) Dersom idrettslagets årsmøte, ved behandlingen av organsisasjonsplanen, har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:

a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst 3 medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet eller oppnevnes av styret etter fullmakt fra årsmøtet.

b) Gruppen bør ha minst ett årlig møte der gruppen diskuterer gruppens økonomi og aktiviteten i gruppen, og foreslår kandidater til gruppestyret, samt gir eventuelle innspill til saker som behandles av styret etter årsmøtet.

c) Gruppestyrer konstiturerer seg selv med mindre annet er besluttet av årsmøtet.

d) Gruppestyret fastsetter eventuell treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt av årsmøtet eller styret.

(3) Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte forplikte idrettslaget uten fullmakt fra styret.

 

§14 Lovendring

For regler om lovendring gjelder NIFs lov §2-2.

 

§15 Oppløsning, utmelding mv.

(1) Idrettslaget kan vedta oppløsning:

      a) ved enstemmig vedtak om oppløsning på årsmøtet, eller 

      b) ved å vedta oppløsning med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det etterfølgende årsmøtet avholdes minimum tre.                      måneder og maksimum seks måneder senere.

      En forutsening for gyldig vedtak om oppløsning, er at idrettslaget skriftlig varsler idrettskrets og særforbund sendest 14 dager før            idrettslagets årsmøte behandler forslag om oppløsning.

(2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av idrettslaget. Vedtak om sammenslutning med utmelding fra            særforbund, og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette, fattes med 2/3 flertall av årsmøtet.

(3) For regler om utmelding og tap av medlemskap i NIF, gjelder NIFs lov §10-2.

(4) Ved utmelding eller tap av medlemskap skal idrettslagets eiendeler opparbeidet som en direkte følge av idrettslagets medlemskap i       NIF, tilfalle et formål godkjent av Idrettsstyret. Ved oppløsning eller annet opphør, tilfaller idrettslagets overskytende midler etter             avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret.

 

 

STIFS EGNE REGLER: 

Farger og merke

a) Foreningens farger er rødt, grått og sort. Hovedfargen er rødt. Dersom grupper eller enkeltutøvere ønsker å delta med andre draktfarger, må eventuell godkjennelse innhentes fra styret og den aktuelle særkrets/særforbund.

b) Foreningens merke er av emalje i mørkeblått og består av 4 F'er i korsform, hvis midte er anbrakt i et sirkelformet skjold hvori bokstavene STIF står.

c) Berettiget til å bære merket er medlemmer og andre som av styret har fått tildelt merket.

 

Statutter for utmerkelser m.m.

Utmerkelser

STIFs utmerkelser er:

 • STIFs gylte merke
 • STIFs merke i sølv
 • STIFs merke i gull
 • STIFs æresmedlemsmerke

STIFs utmerkelser kan tildeles medlemmer som har gjort seg fortjent til dette.

 

Statutter

1. STIF's gylte merke kan utdeles etter forslag fra den enkelte gruppe etter vedtak i hovedstyret.

2. STIF's sølv – og gullmerke og æresmedlemskap kan tildeles av hederskomiteen til medlemmer som særlig har utmerket seg, sportslig eller administrativt. For å få sølvmerke må gylt merke være tildelt tidligere. For å få gullmerke må sølvmerke være gitt tidligere. For å bli æresmedlem må gullmerke være gitt tidligere.

3. Hovedforeningens styre skal innen 20. februar ha skriftlig innstilling fra gruppestyrene. Hovedforeningens styre skal, innen 10. mars, behandle innkomne forslag og gi sin skriftelige begrunnet innstilling til hederskomitéen.

4. STIFs hederskomité består av foreningens æresmedlemmer. Den enkelte utmerkelse forutsetter alminnelig flertall i hederskomiteen.

 

Statutter for "Slitern"

1. "Slitern" er en påskjønnelse av iherdige hjelpere innen Sandefjord Turn & Idrettsforening.

2. "Slitern" består av en pokal eller tilsvarende som erkjentlighetsbevis.

3. Til dekning av utgiftene ved tildeling av "Sliter'n" er det opprettet et fond. Fondet er opprettet ved en anonym gave på opprinnelig kr. 10.000,- fra et tidligere STIFmedlem.

4. Fondets midler skal plasseres på betryggende måte i bank eller rentebærende verdipapirer og hvert år skal halvparten av avkastningen tillegges kapitalen og den andre halvparten skal anvendes til påskjønnelse av en trofast hjelper innen foreningen, fortrinnsvis utenfor de konkurranseaktives rekker. Under ellers like forhold, har hjelpere innenfor friidrettsgruppen fortrinnsrett.

5. Fondet bestyres av STIFs hovedstyre som forestår forvaltning av fondets midler og utdeling av påskjønnelsen.

6. Skulle utviklingen føre til at fondets verdi og/eller avkastning ikke lenger strekker til for oppfyllelse av formålet, kan fondets midler etter generalforsamlingens beslutning, overføres og anvendes til beslektede formål innen foreningen. I tilefelle at STIF oppløses forholdes fondets i overensstemmelse med STIF's lover.

7. Tildeling av "Sliter'n" foretas av hovedstyret etter forslag fra gruppene eller enkeltmedlemmer.

 

Premier for idrettslig og administrativ innsats

1. Hvert år skal det deles ut vandrepremier for beste idrettslige og beste administrative innsats. I tillegg tildeles vinnerne en pokal eller lignende til odel og eie.

2. Tildelingen foretas av hovedstyret etter forslag fra gruppestyrer, hovedstyret eller enkeltmedlemmer.

3. Alle utmerkelser overrekkes på STIFs generalforsamling

 

Hederskomitéen

1. Hederskomitéen består av klubbens æresmedlemmer.

2. Hederskomitéen oppnevner selv sin leder og andre nødvendige tillitsverv.

3. Hederskomitéen foretar utdeling av klubbens utmerkelser i henhold til egne statutter.

 

STIFs råd

1. Rådet består av foreningens æresmedlemmer samt en person utpekt av styret. I tillegg kan, når det er behov for det utpekes en representant fra den gruppen som måtte ha behov for det, i angjeldende sak.

2. Rådet velger selv sin leder og sekretær som fungerer i ett år. Rådet konstitueres i forbindelse med STIFs årsmøte.

3. Rådets mandat er uttale seg i spørsmål og saker som krever klubbhistorisk innsikt etter anmodning fra hovedstyret, representantskapet eller gruppestyrene. Rådet fungerer som klubbens Hederskomite.

4. Alle saker skal gå via hovedstyret/representantskapet som også har ansvar for arkivering.